முழுமையான தமிழ் விளக்கத்துடன் ஆங்கில இலக்கணம் கற்போம்

Wednesday, November 21, 2007

இராஜராஜச் சோழன்

இன்றைய விஞ்ஞான தொழில் நுட்பங்கள் அறிமுகமாகாக் காலத்திலேயே; தமிழரது கட்டிடக்கலை நுட்பமும், கலை நயமும் எவ்வளவு சிறப்புற்றிருந்தது என்பதற்கு இவ்விவரணமே ஒரு சிறந்த சான்றாகும்.மேலே காணமுடியாவிட்டால் இங்கே சொடுக்கிப் பார்க்கலாம்.

No comments: