முழுமையான தமிழ் விளக்கத்துடன் ஆங்கில இலக்கணம் கற்போம்

Friday, January 4, 2008

அப்துல் கலாம் பேட்டி 2008

அப்துல் கலாம் அவர்கள் தனது ஆரம்ப பாடசாலை அனுபவங்கள் முதல் தனது வாழ்க்கையின் படிப்படியான முன்னேற்றங்கள் வரை மனம் திறந்து கூறுகின்றார்.

No comments: