முழுமையான தமிழ் விளக்கத்துடன் ஆங்கில இலக்கணம் கற்போம்

Saturday, May 17, 2008

தூயத் தமிழ் சொற்கள்

எமது தமிழர் பேச்சு வழக்கில் பயன்படும் கிரந்தச் சொற்களுக்கு இணையான தூயத் தமிழ் சொற்கள்.

பாஷை - மொழி
அக்கிரமம் - முறைகேடு, ஒழுங்கின்மை
அக்கினி - நெருப்பு, தீ, அனல், தழல்
அகங்காரம் - செருக்கு, தற்பெருமை
அகதி - ஏதிலி

அகந்தை - செருக்கு, இறுமாப்பு
அகராதி - அகரமுதலி, அகரவரிசை
அகாலம் - தகாக்காலம், அல்காலம், இயற்கையல்லாத
அகிம்சை - துன்புறுத்தாமை, இன்னாசெய்யாமை
அகில - அனைத்து, முழு

அகிலம் - உலகம், வையகம்
அகோரம் - கொடுமை
அங்கம் - உறுப்பு, பகுதி
அங்குலம் - விரற்கிடை, இறை, விரலிறை
அசம்பாவிதம் - முரணிகழ்வு

அசரீதி - விண்ணொலி
அசாத்தியம் - இயலாமை, இயலாதது
அஞ்சலி - வணக்கம்
அஞ்ஞானம் - அறியாமை, அறிவின்மை
அஞ்ஞானி - அறிவிலி

அத்தம்/அஸ்தம் - கை
அத்தமனம்/அஸ்தமனம் - மறைவு
அத்தி/அஸ்தி - என்பு, எலும்பு
அத்தியாயம் - இயல், நூற்பிரிவு
அத்திரம் - கணை, அம்பு

அதம் - அழிப்பு
அதமம் - அழிப்பு
அதரம் - இதழ்
அதிகம் - மிகுந்த, மிக்கவை, பெருக்கம், மிகுதி, நிறைய, நிறைவாக
அதிகாரம் - இயல், ஆட்சி, ஆளுமை, ஆட்சியுரிமை, செயலுரிமை

அதிகாரி - மேலாளர்
அதிகாலை - விடியல், வைகறை
அதிசயம் - வியப்பு
அதிட்டம்/அதிஸ்டம் - நல்வாய்ப்பு, நல்லூழ், ஆகூழ்
அதிதி - விருந்தினர்

அதிபதி - முதல்வன், தலைவன்
அதிர்ஷ்டம் - கொடுப்பினை, நல்லூழ்
அதிஸ்டம் - நல்வாய்ப்பு, நல்லூழ், ஆகூழ்
அதீதம் - மிகை
அந்தரங்கம் - மறைவடக்கம்

அந்தரம் - பரபரப்பு
அந்தி - மாலை
அந்நியம் - வேறுபாடு, வேற்றுமை
அபாயம் - பேரிடர்
ஆச்சரியம் - வியப்பு

ஆதாரம் - சான்று, பற்றுக்கோடு, நிலைக்களன், அடிப்படை
ஆபரணம் - அணிகலன்
ஆயுதம் - கருவி
இலகு – எளிது, எளிமை
உச்சரித்தல் - பழுக்குதல்

உபதேசம் - நல்லுரை
உபயோகம் - பயன்
ஏலம் - கூறுகை, கூறல்
ஐக்கியம் - ஒற்றுமை, ஒருமைப்படல்
ஒளடதம் - மருத்து

கங்கணம் - உறுதி (பூணல்)
கட்சி – அணி
கப்பம் - வன்பறி
கஸ்டம் - துன்பம், கடுமை
கேலி – பகிடி, ஏகடியம், எள்ளல்

சந்தோசம் - மகிழ்ச்சி
துரோகம் - இரண்டகம்
தூசணம் - இழிமொழி, வசை
தேகம் - உடல்
தொப்பி – கவிப்பு

நகல் - படி
நிமிசம் - மணித்துளி
பாரம்பரியம் - வழிவழியாக, தலைமுறை, பழம்பெருமை
பாஷை - மொழி
பிரயத்தனம் - கடும் முயற்சி, முயற்சி

முக்கியம் - முதன்மை, முன்னுரிமை
முக்கியஸ்தர் - முன்னிலையாளர், முதன்மையாளர்
ரௌடி – முறையிலி, ஒழுங்கிலி
வித்யாசம் - வேறுபாடு, மாறுபட்ட
விரக்தி – மனமுறிவு, மனஉடைவு, மன இடிவு

வீதி – தெரு, மறுகு
வெகுமானம் - அன்பளிப்பு
வைத்தியம் - மருத்துவம்
வைத்தியசாலை - மருத்துவமணை

நன்றி: பதிவு

No comments: