முழுமையான தமிழ் விளக்கத்துடன் ஆங்கில இலக்கணம் கற்போம்

Wednesday, February 10, 2010

கற்போம் கண்டோனீஸ் இலக்கங்கள்

ஹொங்கொங் நாட்டில் 95% வீதமான மக்களால் பேசப்படும் மொழி "கண்டோனீஸ்" எனும் மொழியாகும். இது சீன மொழி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு கிளை மொழியாகும். இம்மொழியும் ஆங்கிலமும் இந்நாட்டின் அரசகரும மொழிகளாக இருக்கின்றன.

இருப்பினும் ஹொங்கொங் தீவுப்பகுதியையும், கவ்லூண் சிம் ஷா சுயி பகுதிகளுக்கு அப்பால் சென்றால், கண்டோனீஸ் மொழி பேசுவோரே 98% வீதம் உள்ளனர். அவர்களில் ஆங்கிலம் பேசுத் தெரிந்தோரைக் காண்பது அரிது. பழகுவதற்கு இனிமையான இம்மக்களிடம் நாம் கொஞ்சம் இவர்களது மொழியையும் கற்றுக் கொண்டோமானால், இவர்களுடனான நெருக்கமான உரையாடலுக்கு உதவியாக இருக்கும்.

சரி! கண்டோனீஸ் மொழியின் இலக்கங்களை எப்படி உச்சரிப்பது? இதில் ஒரு சுவையான விசயமும் உண்டு. தொடர்ந்து பாருங்கள் புரியும்.

1 - yāt - யத் - ஒன்று

2 - yih - யீஹ் - இரண்டு

3 - sāam - ஸாம் - மூன்று

4 - sei - ஸேய் - நான்கு

5 - ńgh - ன்ங் - ஐந்து

6 - luhk - லொக் - ஆறு

7 - chāt - ச்சத் - ஏழு

8 - baat - Bபாத் - எட்டு

9 - gáu - Gகவ் - ஒன்பது

0 - Lihng - லிங் - பூச்சியம்

10 - sahp - ஸப் - பத்து

--------------------------------------------------------------------------
தமிழில் பத்துக்குப் பிறகு நாம் பதினொன்று, பன்னிரண்டு, பதின்மூன்று என இலக்கத்தின் சொற்களை இணைத்து கூறும் வழக்கே எம்முடையது. ஆனால் கண்டோனீஸ் மொழியில் அப்படியில்லை. பத்து ஒன்று, பத்து இரண்டு, பத்து மூன்று என ஒவ்வொரு இலக்கங்களின் சொல்லையும் தனித்தனியே பிரித்து பிரித்து கூறும் வழக்கு அவர்களுடையது. கீழே பாருங்கள்.

11 - sahp + yāt - ஸப் யத் - பதினொன்று (பத்து ஒன்று)

12 - sahp + yih - ஸப் யீ - பன்னிரண்டு (பத்து இரண்டு)

13 - sahp + sāam - ஸப் ஸாம் - பதின்மூன்று (பத்து மூன்று)

14 - sahp + sei - ஸப் ஸேய் - பதினான்கு (பத்து நான்கு)

15 - sahp + ńgh - ஸப் ன்ங் - பதினைந்து (பத்து ஐந்து)

16 - sahp + luhk - ஸப் லொக் - பதினாறு (பத்து ஆறு)

17 - sahp + chāt - ஸப் ச்சாத் - பதினேழு (பத்து ஏழு)

18 - sahp + baat - ஸப் Bபாத் - பதினெட்டு (பத்து எட்டு)

19 - sahp + gáu - ஸப் Cகவ் - பத்தொன்பது (பத்து ஒன்பது)

20 - yih + sahp யீ ஸப் - இருபது (இரண்டு பத்து)

--------------------------------------------------------------------------
"இருபது" என்பதை கண்டோனீஸ் மொழியில் "இரண்டு பத்து" என்பார்கள். இனி அவ்வழக்கின் படியே "இரண்டு பத்து ஒன்று, இரண்டு பத்து இரண்டு, இரண்டு பத்து மூன்று" என கூறிக்கொண்டு வாருங்கள்.

21 - yih + sahp + yāt - யீ ஸப் யத் - இருபத்தியொன்று

22 - yih + sahp + yih - யீ ஸப் யீ - இருபத்திரண்டு

23 - yih + sahp + sāam - யீ ஸப் ஸாம் - இருபத்திமூன்று

24 - yih + sahp + sei - யீ ஸப் ஸேய் - இருபத்திநான்கு

25 - yih + sahp + ńgh - யீ ஸப் ன்ங் - இருபத்தைந்து

26 - yih + sahp + luhk - யீ ஸப் லொக் - இருபத்தாறு

27 - yih + sahp + chāt - யீ ஸப் ச்சாத் - இருபத்தேழு

28 - yih + sahp + baat - யீ ஸப் Bபாத் - இருபத்தெட்டு

29 - yih + sahp + gáu - யீ ஸப் Cகவ் - இருபத்தொன்பது

30 - sāam + sahp - ஸாம் ஸப் - முப்பது (மூன்று பத்து)

என்ன விளங்கிவிட்டதா? இனி அப்படியே "மூன்று பத்து ஒன்று, மூன்று பத்து இரண்டு, மூன்று பத்து மூன்று, மூன்று பத்து நான்கு" என தொடரவேண்டியது தான். 99 வரை அப்படியே தான்.

30 - sāam + sahp - ஸாம் ஸப் - முப்பது

40 - sei + sahp - ஸேய் ஸப் - நாற்பது

50 - ńgh + sahp - ன்ங் ஸப் - ஐம்பது

60 - luhk + sahp - லொக் ஸப் - அறுபது

70 - chāt + sahp - ச்சத் ஸப் - எழுபது

80 - baat + sahp - Bபாத் ஸப் - என்பது

90 - gáu + sahp - Gகவ் ஸப் - தொன்னூறு

100 - yāt + baak - யத் Bபாக் - நூறு

--------------------------------------------------------------------------
நாம் ஒன்றுடன் இரண்டு பூச்சியங்களை கொண்ட இலக்கத்தை "நூறு" (100)என்று குறிப்பிடுவோம். ஆனால் கண்டோனீஸ் மொழியில் "நூறு" என்பதை "ஒன்று நூறு" என்றே அழைப்பர். அப்படியே "இரண்டு நூறு, மூன்று நூறு, நான்கு நூறு" என தொடரும்.

200 - yih + baak - யீ Bபாக் - இருநூறு (இரண்டு நூறு)

300 - sāam + baak - ஸாம் Bபாக் - முன்னூறு (மூன்று நூறு)

"ஆயிரம்" என்பதையும் அப்படியேதான்; "ஒன்று ஆயிரம், இரண்டு ஆயிரம், மூன்று ஆயிரம், நான்கு ஆயிரம்" என அழைக்கவேண்டும்.

1000 - yāt + chīn - யத் ச்சின் - ஒராயிரம் (ஒன்று ஆயிரம்)

2000 - yih + chīn - யீ ச்சின் - இரண்டாயிரம் (இரண்டு ஆயிரம்)

3000 - sāam + chīn - ஸாம் ச்சின் - மூவாயிரம் (மூன்று ஆயிரம்)

--------------------------------------------------------------------------
நாம் இரண்டாயிரம், மூவாயிரம் எனத் தொடர்ந்து, ஒன்றுடன் நான்கு பூச்சியங்களை இணைந்து பயன்படும் பொழுது அதனை "பத்தாயிரம்" என்று தான் அழைப்போம். ஆனால் கண்டோனீஸ் மொழியில் பத்தாயிரம் என்பதை "ஒன்று பத்தாயிரம், இரண்டு பத்தாயிரம், மூன்று பத்தாயிரம்" என்றே அழைக்க வேண்டும்.

10,000 - yāt + maahn - யத் மாஹ்ன் - பத்தாயிரம்

20,000 - yih + maahn - யீ மாஹ்ன் - இருபதாயிரம்

30,000 - sāam + maahn - ஸாம் மாஹ்ன் - முப்பதாயிரம்

100,000 - sahp + maahn - ஸப் மாஹ்ன் - ஒரு இலட்சம்
(பத்து பத்தாயிரம் என்றே அழைப்பர்.)

1,000,000 - yāt + baak + maahn - யத் Bபாக் மாஹ்ன் - பத்துலட்சம்
(ஒன்று நூறு பத்தாயிரம் என்றே அழைப்பர். அதாவது பத்தாயிரங்கள் நூறு)

10,000,000 - yāt + chīn + maahn - யத் ச்சின் மாஹ்ன் - ஒருக்கோடி
(ஒன்று ஆயிரம் பத்தாயிரம் என்றே அழைப்பர். அதாவது பத்தாயிரங்கள் ஆயிரம்)

இதுதான் கண்டோனீஸ் மொழியின் இலக்கங்கள் உச்சரிக்கும் வழக்கு. இவ்வேறுப்பாட்டை சரியாக விளங்கிக்கொண்டோமானால் நாமும் ஒருவாறு கண்டோனீஸ் பேசிப் பழகலாம். குறைந்தப் பட்சம் வணிக மையங்களில் விலை விபரங்களை கேட்டு அறிந்துக்கொள்வதற்காவது உதவும் அல்லவா! யாருக்கு தெரியும்? சிலவேளை உங்களில் யாராவது ஹொங்கொங் வந்து தமது எதிர்க்காலத்தை ஓட்ட வேண்டிய தேவையேற்பட்டால், இந்த இடுகை அப்போது உங்களுக்கு பயனாக அமையலாம்.

இருப்பினும் ஹொங்கொங்கரின் இந்த இலக்க உச்சரிப்பு முறைமை நமக்கு உதவுகிறதோ இல்லையோ; ஆனால் நாம் இலக்கங்களை உச்சரிக்கும் முறைமைக்கும், சீனர்கள் உச்சரிக்கும் முறைமைக்குமான வேறுப்பாட்டை அறிந்துக்கொள்ள உதவும்.

நன்றி

அன்புடன் அருண்
HK Arun

2 comments:

அண்ணாமலையான் said...

அருன், உபயோகமான பதிவு..தொடருங்கள்...

HK Arun said...

கருத்துரைக்கு நன்றி அண்ணாமலையான்