முழுமையான தமிழ் விளக்கத்துடன் ஆங்கில இலக்கணம் கற்போம்

Saturday, February 20, 2010

பைபிள் தரும் தமிழ் கலைச்சொற்கள்

எபிரேயம், கிரேக்கம் போன்ற மூலமொழிகளில் இருந்து, தமிழாக்கம் செய்யப்பட்ட பைபிள் ஒன்றை நண்பர் ஒருவர் தந்தார். அந்த பைபிள் பதிப்பு பெங்களூரில் மொழிப்பெயர்க்கப் பட்டுள்ளது. மொழிப்பெயர்க்கப்பட்டுள்ள சொற்கள், தமிழ் மொழிக்கே உரிய நடையழகுடன், தமிழ் கலைச்சொற்களாக கையாண்டுள்ளனர். எமது பேச்சின் வினைச்சொற்களை மட்டுமன்றி, பைபிளின் அதிகாரங்கள், நாடுகளின் பெயர்கள், நபர்களின் பெயர்கள் என அனைத்தும் தமிழ் மொழியின் தனித்துவ மொழி நடையுடன் திறம்பட செய்துள்ளனர். கிரந்த எழுத்துக்களையும் முடிந்தவரை தவிர்த்தே மொழிப்பெயர்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத் தக்கது. பாராட்டுக்குறியது.

இங்கே பைபிளின் (அங்கங்கள்) அதிகாரங்களை எவ்வாறு தமிழில் மொழிப் பெயர்ப்புத்துள்ளனர் என்பதை பார்க்கலாம்.

Genesis – தொடக்க நூல்
Exodus – விடுதலைப் பயணம்
Leviticus - லேவியர்
Numbers - எண்ணிக்கை
Deuteronomy – இணைச் சட்டம்
Joshua - யோசுவா
Judges – நீதித் தலைவர்கள்
Ruth - ரூத்து
Samuel - சாமுவேல்
King - அரசர்கள்
Chronicles - குறிப்பேடு
Nehemiah - நெகேமியா
Job - யோபு
Psalms - திருப்பாடல்கள்
Proverbs - நீதிமொழிகள்
Ecclesiastes – சபை உரையாளர்
Song of Solomon – இனிமைமிகு பாடல்
Solomon - சாலமன்
Isaiah - எசாயா
Jeremiah - எரேமியா
Lamentations - புலம்பல்
Ezekiel - எசேக்கியல்
Daniel - தானியேல்
Hosea - ஒசேயா
Joel - யோவேல்
Obadiah - ஒபதியா
Jonah - யோனா
Micah - மீக்கா
Nahum - நாகூம்
Habakkuk - அபக்கூக்கு
Zephaniah - செப்பனியா
Haggai - ஆகாய்
Zechariah - செக்காரியா
Malachi - மலாக்கி
Matthew - மத்தேயு
Mark மாற்கு
Luke - லூக்கா
John – யோவான் (அருளப்பர்)
Romans - உரோமையர்
Corinthians - கொரிந்தியர்
Galatians - கலாத்தியர்
Ephesians - எபேசியர்
Philippians - பிலிப்பியர்
Colossians - கோலோசையர்
Thessalonians - தெசலோனிக்கர்
Timothy - திமொத்தேயூ
Titus - தீத்து
Philemon - பிலமோன்
Hebrews - எபிரேயர்
James - யாக்கோபு
Peter - பேதுரு
Jude – யூதா
Revelation – திருவெளிப்பாடு

மேலும் ஊர்களின் பெயர்கள், இயேசு தோன்றியதாகக் கூறப்படும், மரபுவழியினரின் பெயர்கள் கூட, கிரந்தத் திணிபு இல்லாமலே மிகவும் நேர்த்தியாக கலைச்சொற்களாக்கப் பட்டுள்ளன. அவற்றை எதிர்வரும் பதிவுகளில் பதிவிடுகின்றேன்.

நன்றி

No comments: